5) Koordinátor BOZP na staveništi


Koordinátor BOZP a zákon

Spolu se zákonem 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – v pracovněprávních vztazích, vznikla další odborně způsobilá osoba, a to koordinátor BOZP(bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi). Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají další povinnosti. Protonabízíme službu odborně způsobilých koordinátorů BOZP na staveništi jak pro přípravné fáze projektů stavby, tak pro samotnou realizaci stavby.

Činnosti koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavby

Fáze realizace stavby

Povinnosti zadavatelů staveb

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

Přípravná fáze stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.

Fáze realizace stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, kteří získali stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu staveb:

V následující tabulce je uveden přehled povinností souvisejících s výkonem koordinátora BOZP, které vznikají zadavatelům staveb při různých situacích na staveništi.

Popis situace

Povinnosti zadavatele stavby

počet zhotovitelů provádějících stavbu

na stavbě budou prováděny práce dle 591/2006 Sb.

rozsah stavby přesahuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

nutno nechat zpracovat plán BOZP

nutno zaslat oznámení o zahájení prací na OIP

nutno určit koordinátora při realizaci stavby

1

ano

-

ano

ne

ne

-

ano

ano

ano

ne

2 a více

-

-

ne

ne

ne

ano

-

ano

ne

ne

-

ano

ano

ano

ano

Pozn.: Tabulka byla zpracována na základě informací získaných od Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích.

Koordinátor BOZP a projektant

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP a zavázat projektanta ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

V praxi většinou zadavatel stavby přenechá výběr koordinátora BOZP pro přípravnou fázi projektantovi, který se zaváže dodat kompletní projektovou dokumentaci včetně Plánu BOZP.

Projektanta zavazuje vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP musí být součástí části „E“ projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby, vyžaduje-li si to stavba svým rozsahem a podmínkami.

Případy, kdy se zpracovává Plán BOZP:

  1. Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:
  2. Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.:

Plán BOZP obsahuje

K výkonu funkce koordinátora BOZP se vztahuje především třetí část o zajištění dalších podmínek BOZP a § 7, § a příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích. Zařazení Plánu BOZP do projektové dokumentace předepisuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.